ขอเชิญคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้ได้รับสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องวิชาการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจำที่ได้รับคัดเลือกจากคณะ

>>>ดูรายละเอียด