640308

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน toeic สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO