2021 drama training
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ครูนาฏศิลป์ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 7-9 เม.ย.2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการอบรม