Ads 01 01 01 01

ประกาศยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไป 1.อบรมภาษาขแมร์เพื่อการสื่อสารรุ่นที่18  2. อบรมภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสารรุ่นที่5  ด้วยสถานการณ์การแพร์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) จีงยกเลิกการอบรมดังกล่าวไปก่อนถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ดีขึ้นจะแจ้งให้ทราบอีกที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์