คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึง 8 เมษายน 2564 ณ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท