ประกาศ ผลงานคลิปวีดีโอที่ผ่านการคัดเลือก โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล ลำดับที่ 4 ได้แก่ นางสาวจิดาภา เก่งกสิกรรม นักศึกษา สาขาวิชาสังศึกษาศึกษา (ค.บ.) ชื่อผลงาน เรื่องเพศสภาพของคนเป็นครู