ประกาศ ผลงานคลิปวีดีโอที่ผ่านการคัดเลือก โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล ลำดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวปาริชาต ประสิทธิ์ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ชื่อผลงาน เรื่อง 蔬菜 (ผัก)