ประกาศ ผลงานคลิปวีดีโอที่ผ่านการคัดเลือก โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคดิจิทัล : การผลิตสื่อดิจิทัล อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเกศินี จันทร์จุฬา นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ชื่อผลงาน เรื่องสื่อการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด