DSC 5749

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีของสาขาวิชาดนตรีสากลศึกษา และสาขาวิชาดนตรีสากล ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมบรรจบ พันธุเมธา ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี และห้องปฏิบัติการดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูภาพ >> PR_HUSO <<